Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Treść

KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY RYTRO

 

Działając na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Gmina Rytro z siedzibą w Rytrze, Rytro 265, 33 – 343 Rytro, tel. (018) 446 90 40/51, e-mail: gmina@rytro.pl,
  2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela,
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Padula, e-mail: iod@rytro.pl,
  4. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
  5. Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu/gminy - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi, w trakcie zbierania danych,
  6. Odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
  7. Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie  z instrukcją kancelaryjną,
  8. Posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
  9. Podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadań przez Urząd /Gminę,
  10. Nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13274