Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Analiza potrzeb w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Rytro a także o zgłaszanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie świadczenia dla nich specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Rytro.

Państwa opinia będzie dla nas niezwykle cenna i pomocna w przygotowaniu analizy potrzeb w tym zakresie.
Wypełnienie ankiety zajmie Państwu kilka minut. Państwa opinia będzie dla nas niezwykle cenna i pomocna w przygotowaniu analizy potrzeb w tym zakresie.

Dodatkowe informacje, a także uwagi i zgłoszenia można dokonywać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze osobiście, telefonicznie 18 448-64-64 lub  e-mailem gosp@rytro.pl

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla:

  • osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
    • chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
    • upośledzonych umysłowo;
    • osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
  • w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Przy czym należy pamiętać, że świadczenia, które ustawowo zapewniane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia), nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej. Z uwagi na jasno określone kryteria otrzymywania świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (rodzaj schorzenia, niewystarczające zaspokojenie potrzeb lub ich niezaspokojenie w ramach innych systemów) ośrodek pomocy społecznej samodzielnie podejmuje decyzję o ich przyznaniu, a zgodnie z § 4 ust 6 rozporządzenia określa również liczbę godzin świadczenia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.                                                                   


ANKIETA:

/files/files/Ankieta%20dotycz%C4%85ca%20Specjalistycznych%20Us%C5%82ug%20Opieku%C5%84czych.pdf

 

14337