Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Treść

Wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa 

Wartość dofinansowania w 2024 r. – 25 488,00 zł
Całkowity koszt zadania w 2024 r. – 31 860,00 zł

Program ten polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W dniu 30 listopada 2023 r. Rada Gminy w Rytrze podjęła Uchwałę nr XLVIII/380/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 - 2028". Podwyższone zostało kryterium dochodowe do wysokości 200% kryterium ustawowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla osób samotnie gospodarujących  (1552,00 zł) oraz dla osób w rodzinie (1200,00 zł),

 Więcej szczegółów o programie:
https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/program-wieloletni-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2024-2028

 

 

12181