Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na rok 2023

Treść

 

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Rytro na 2023 rok uzyskała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 55 914,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym kwotę:

  • 40 579,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
  • 15 335,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych) – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację projektu skierowanego do Seniorów 60 + z terenu Gminy Rytro.  Działania w ramach projektu będą odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania uczestników.

Umowa nr 358/OPS/2023 zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Rytro. Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 roku w gminie Rytro to wartość dotacji powiększona o nie mniej niż 20% wkładu własnego.

 

12186