Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Zadania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść

Do zadań Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należą : 

1. Inicjacja działań związana z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych : 

a) dostęp do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
b) pomoc psychospołeczna i prawna dla rodzin osób uzależnionych 
c) profilaktyka informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii (głównie wśród dzieci i młodzieży)

2. Rozpatrywanie zawiadomień osób oraz instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

3. Podejmowanie działalności zmierzającej do orzeczenia i zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez: 

-  przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. informacji o osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematyczne zakłócają spokój i porządek publiczny,
-  zapraszanie na rozmowę osób, co, do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek oraz innych osób w celu weryfikacji powziętych informacji oraz motywowanie do kontaktu z placówką leczenia odwykowego i podjęcie leczenia,
-  kierowanie na badanie przez biegłych (psychologa, lekarza psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego,
-  kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym.

4. Opiniowanie wniosków o zezwolenie  na sprzedaż alkoholu w zakresie zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta.

6. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

7. Tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

15015